KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Tell Aralrajas
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 20 July 2012
Pages: 430
PDF File Size: 15.93 Mb
ePub File Size: 13.93 Mb
ISBN: 342-7-94902-748-8
Downloads: 49810
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maujora

Medijumi su sredstva komunikacije koja komunikologgija razliite skeipta, kao to je na primer knjiga, budui da moe sadravati rei, grafikone i crtee. Komunikologija – skripta – Documents. U trenutku kad pojedinac pone da misli samo na sebe bez obzira na druge, karakter masovnog bega se potpuno menja i prerasta u paniku, u borbu pojedinca protiv svih koji mu stoje na putu.

Prva dva su formuliranje ideje i sinopsis. Zato se i moe rei da znaenje neke poruke zavisi od namere poiljaoca, raspoloivog jezika ili sistema simbolikih formi koje strukturiraju poruku, konteksta i komunikativnih mogunosti ili diskursa. Manifestovanje ove reprezentativne javnosti vezano je za “atribute linosti kao to su insignije grbovi, orujehabitus odevanje, frizuramaniri nain pozdravljanja, ponaanja i retorika oslovljavanje, govor sa formalitetima uoptejednom reju, za strogi kodeks “plemikog” ponaanja.

Komunikacije Moralizatorska Funkcija dodeljivanja statusa Narkotizujua disfunkcijaPojam javnostiZnaenje termina “javnost” izvedeno je najpre iz znaenja rei “java”, kao pojavnog sveta koji se moe ulima opaziti. Drugim reima, ako se informacija razume kao novo znanje, poruka predstavlja oblikovanu informaciju. Fakultet za kulturu i medije, Megatrend univerzitet, Beograd: Kako su to ostaci ili relikvije, takve se spremnice nazivaju relikvijarima ili modnicima.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

U prirodoslovlje de muzeji i zbirke imati posebnu ulogu u taksonomiji i filogenetici, a manji muzeji na floru i faunu Problem sa ovom kategorijom sadran komknikologija, meutim, u injenici da u empirijskim istraivanjima stvarna publika ne moe biti izmerena, ve jedino naknadno rekonstruisana. Tako je njegova glavna osobina stabilnost u odnosu na izbor materijala kao i vremenska otpornost.

Definicija upuduje na etiku dokumentiranja i to na svim stupnjevima procesa. Ova odlika je najuoljivija meu adolescentskim grupama, u kojima individue potvruju pripadnost jednom ivotnom konceptu, bez obzira da li je on stvaran ili predstavlja projekciju eljenog.

  COREX IRON MAKING PROCESS PDF

komunijologija Le Bon ukazuje na jednu od vanih odlika komunikolgija, a ta je, da se u okviru takve drutvene formacije veoma lako moe uticati na pojedinca pozivanjem na autoritet, presti ili harizmu voe. Ljudi se komunikologjja jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima. Nova publika tradicionalnom masmedijskom pojmu publike, u situaciji jednosmerne komunikacije. Napoleonov poraz uvjetovao je pojavu zahtjeva za restitucijom umjetnina u zemlje porijekla. Komunikoligija ko padne predstavlja u simbolikom smislu podsicaj za sve ostale, budui da reprezentuje rtvu prinesenu opasnosti.

Termin obavetenje proishodi iz istog korena kao i rei vest, svest, nesvest, savest, povest, zapovest, pripovedanje pripovestbudui da imaju isti koren u staroslovenskoj rei VED, to znai znanje. Iako se najee se pod komunikacijom u ovom smislu podrazumeva kontakt licem u lice, telefonski razgovor, takoe, pripada ovom tipu optenja.

Sa druge strane, ima mnogo varijacija u stepenu do koga su sadraji stvarno izabrani ili preferirani od strane aktuelne publike. Reprodukcija pojedinih delova ili celine ove publikacije nije dozvoljena! U procesu nastanka nekog stalnog postava postoji 6 elemenata. Prirodni karj bega predstavlja ispunjenje cilja, budui da se masa raspada im opasnost prestane.

Muzeologija, skripta

Javnost kao politiko-pravna kategorija oznaava spoljanju sferu drutvenog ivota, koja, za razliku od privatne, institucionalne ili stranake, postaje nosilac kriterijuma vrednovanja onih drutvenih odluka koji dotiu interese svih pripadnika drutva.

Savremeni model mase zabrane, najotije se pokazuje u trajku u kojem se koncept jednakosti potvruje u jednom dubljem smislu – po odbijanju radnika da dalje rade. Po svojoj strukturi te veze mogu biti direktne ili indirektne, a determinisane su idejama, uverenjima, miljenjima i informacijama koje predstavljaju sadraj komunikacije.

Grupe mogu biti velike i male. Otuda je i nova tehnologija bila shvaena kao idealno sredstvo za osvajanje i kontrolu celokupnog prostora ljudske komunikacije. TEORIJE MEDIJA Benjaminova teorija Adornova i Horkhajmerova teorija medija Makluanova teorija medija Encesbergerova teorija medijaKomunikacija i manipulacijaPojam propagande termin potie od latinskog glagola propagare, to znai iriti Pojam indoktrinacije termin potie od latinskog termina doctrina, to znai uenje Pojam manipulacije od latinskih terminamanus- ruka i pulare-dodirivati, udeavati Pojam reklameEtimologija rei reklama upuuje na latinski glagol clmare uzvikivati Dvostruka funkcija reklame: Odlika ove publike sadrana je u mogunosti meusobne interakcije gledalaca.

  EWA DABROWSKA DIETA OWOCOWO WARZYWNA PDF

U njegovoj tiini i praznini ima neeg sakralnog.

Muzeologija, skripta – PDF Free Download

Samoposmatranje, ili samoprocenjivanje koje predstavlja osnovu na kojoj subjekt pozicionira svoj komunikativni status u datoj situaciji, sadri dva aspekta, sliku o sebi self-image i samopotovanje.

Megatrend univerzitet, Beograd, Obiliev venac 12 Komunikologika izdavaa: Ona nije cilj, ved je uvijek sredstvo. Ispitni Zadatak Racunovodstvo Megatrend Documents.

Rimsko vrijeme je pokazivalo izuzetan interes za sabiranje umjetnina — Rim nije imao muzeja, ali je bio muzej.

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Pojam dkripta Ocenjivanje,pregledanje, kritiko ispitivanje Zvanian prethodni pregled stvari za objavljivanje radi odobrenja ili zabrane tampanja i putanja u javnost odreenih poruka Dravna institucija koja obavlja taj posao Ispitna ocena Kontrola i zabranaModaliteti cenzure Oficijelna NeoficijelnaDok se zvanina cenzura temelji na zakonima ili administrativnim regulativima, dotle neoficijelna crpe svoju mo iz ubeivanja koje se ne retko poziva na moralitet, a unajgorem iz ekonomskog ili politikog pritiska,ojaanog zloupotrebom osvedoenog politikog,religioznog ili nekog drugog autoritetaTipovi cenzure Autocenzura Preventivna NaknadnaNovi mediji Pojam cyberspace-a Problem identiteta Izloljivost i anonimnostProblem razgranienja Javno Realno Drutveno Privatno Virtuelno TehnikoKao novi komunikativni fenomen Fantazam bliskosti Problem distance Nova pismenost SMS kao novi komunikativni fenomen.

Koncentrisanje na ubijanje po svom intenzitetu je veoma jako i mobilie skrippta sve lanove mase. Odgovara distribuciji proizvoda osnovnih potreba i zasniva se na irenju informacija 2. Muzejski predmet i muzealnost kao osobina predmeta polako dolaze u prvi plan, kao i informacijsko – komunikacijske sposobnosti muzejskih predmeta.

Ovu vrstu mase konstitue zajedniko odbijanje, a onaj ko popusti i prekri zabranu postaje predmet prezira. Osobenost individuuma formira se upravo u okvru drutva. Poistoveivanje novog i progresivnog podsticanje 3.