BESLUIT PRUDENTIELE REGELS WFT PDF

remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS (Besluit prudentiele regels Wft) and the Decree Conduct. Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn prudentiƫle regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het. Decree regarding covered bonds. Decree of 3 June , amending the Decree on Prudential. Rules FSA (Besluit prudentiƫle regels Wft) and.

Author: Zulukus Nicage
Country: Guyana
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 16 March 2014
Pages: 233
PDF File Size: 20.55 Mb
ePub File Size: 8.16 Mb
ISBN: 403-2-57186-573-6
Downloads: 52961
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoora

Hierdoor is er gelegenheid om de berekeningsmethodiek van de richtlijn aan te passen aan de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars. Pruddntiele worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie.

De maatregelen met betrekking tot de artikelen 66 en van het Bpr gelden voor natura-uitvaartverzekeraars en daarmee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang en de overige maatregelen gelden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang.

De andere natura-uitvaartverzekeraar pleit voor een grotere verlaging van het massale vervalrisico en van het kapitaalkostenpercentage, en voor een grotere verlenging van de overgangstermijn. Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid.

Natura-uitvaartverzekeraars kennen nog geen afkoopregeling waardoor er voor de polishouder om die reden geen aanleiding is de polis te royeren. Login Register Follow on Twitter Search. Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud.

Follow Please login to follow content. Ook het AG verwacht dat de problemen die zouden ontstaan als gevolg van de hoogte van de risicomarge bij toepassing van de Solvency II-eisen, door het besluit worden gemitigeerd. Beleggingsondernemingen, datarapporteringsdienstverleners, marktexploitanten, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Internetconsultatie De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar zoeken Direct naar inhoud Direct naar acties Prudenitele contrast.

Consultation on controlled remuneration policy – Lexology

Tijdens de consultatie van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II is door natura-uitvaartverzekeraars commentaar gegeven waaruit bleek dat de berekening van de zogeheten risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars problemen opleverde vanwege de hoge uitkomsten.

B Aan artikel 66 worden twee leden toegevoegd, luidende: A Aan artikel 49b wordt een lid toegevoegd, luidende: De risicomarge moet worden opgeteld bij de beste schatting van de toekomstige verplichtingen om tot de waarde van de technische voorzieningen te komen artikel 77, eerste lid, van de richtlijn solvabiliteit II.

  DOMINICAN MAGNIFICAT PDF

De richtlijn is op deze verzekeraars niet van toepassing en dus ook niet op hen getest. Hierbij vraagt de Europese Commissie ook technisch advies over de risicomarge met specifieke aandacht voor de berekeningsmethode en de vooronderstellingen zoals de cost of capital rate. Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting.

Aan de wens tot verdere versoepelingen is niet tegemoet gekomen. Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang. Daarbij is overwogen dat de hoogte van de kapitaalseisen van de richtlijn zijn gebaseerd op grote gediversifieerde verzekeraars en niet op die verzekeraars die te klein zijn om onder de reikwijdte van de richtlijn te vallen of alleen producten voeren die niet onder de richtlijn vallen.

Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a. Shareholder Netherlands Banking Insurance. I find the articles to be of a good quality and the topics are well researched and presented in a very user-friendly format.

Het is daarom te rechtvaardigen om bij de berekening van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars en hiermee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a, van het Bpr af te wijken van het solvabiliteit II kader. Consultatie In het kader van de gebruikelijke internetconsultatie zijn reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG en twee natura-uitvaartverzekeraars.

Inhoudsopgave

U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. Dit besluit wordt aangehaald als: Daarom wordt verzekeraars met beperkte risico-omvang die nog niet kunnen voldoen aan de solvabiliteits eisen een extra termijn gegund om alsnog aan die eisen te gaan voldoen. On 9 Aprilpursuant to the Principles, the Dutch Ministry of Finance published a consultation on the implementation of the obligation for financial institutions to have a controlled remuneration policy beheerst beloningsbeleid in place.

  LA FIORAIA FIORENTINA PDF

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Titel I, hoofdstuk V, afdeling 3, van de verordening solvabiliteit II is van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang.

Dit doet evenwel niet af aan de noodzaak reeds nu maatregelen te treffen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang. The Principles and the proposed legislation for the controlled remuneration policy should provide for controlled remuneration from both a prudential and a conduct of business perspective. Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

For further information please contact Floortje Nagelkerke in our Amsterdam office.

The obligation to have a controlled remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS Besluit prudentiele regels Wft and the Decree Conduct of business rules for financial institutions AFS Besluit Gedragstoezicht financiele ondernemingen Wft. Bernd Schlenther Senior Manager: The Dutch financial institutions were urged to comply with the Principles.

Daarvoor is nader onderzoek nodig ten behoeve van de Solvency II-reparatiewetgeving inaldus het AG. Netherlands May 3 Wel komt staking zonder afkoop voor. C Aan paragraaf Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Deze aanpassing levert zowel een verlaging van de hoogte van de risicomarge en daarmee lagere technische voorzieningen en een hoger eigen vermogen op als een verlaging van het solvabiliteitskapitaalvereiste SKV. Een van hen zou ook op het gebied van de rapportages versoepelingen willen zien. Vanwege het ontvangen commentaar is besloten nader te bezien of de berekening van de risicomarge, zoals voorgeschreven door de richtlijn, voldoende is afgestemd op de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars.